آموزش سیسکو CCNA جلسه سوم (Switch status from LED)

آموزش سیسکو CCNA جلسه سوم (Switch status from LED)

Switch status from LED

درادامه جلسه قبلی که درباره Storing switch configuration files   ها یا فضاهای ذخیره سازی در device  های Cisco  صحبت کردیم در این مقاله می خواهیم درباره وضعیت LED  ها برروی تجهیزات cisco  صحبت کنیم , پس در ادامه با هزارسو همراه شوید.

زمانی که یک switch   را در محل کار روشن می کنیم و switch  مورد نظر زیر بار کاری قرار می گیرد , LED  های برروی switch  مورد نظر قرار می گیرد که هرکدام از این  LED  ها درصورت on  یا  off  بودن خودشان وضعیت خاصی را گزارش می دهند که با توجه به شکل زیرشماره (1)  LED  -SYST  , شماره (2) LED – RPS  , شماره (3)LED – STAT  , شماره (4)  LED – DUPLEX  ,شماره (5) LED – SPEED   و یک کلید هم مطابق  شماره 6 در شکل زیر وجود دارد به نام mode bottom  که در این bottom  , LED  وجود ندارد بلکه یک کلید مکانیکی است که کاربرد خاصی را برای ما فراهم می کند و درنهایت LED  مربوط به وضعیت  interfase   ها که در شماره 7  در شکل زیر نشان داده شده است .

Switch status from LED

مطابق با توضیح که در جدول زیر بیان شده است در ردیف شماره 1 که اگر LED – syst  روشن باشد به معنی وضعیت کل سیستم است .درصورتیکه که  LED   به رنگ green   باشد سیستم به صورت  hels  دارد کار می کند و در صورتیکه به صورت amber   یا نارنجی رنگ باشد سیستم دچار مشکل است که بایستی مشکل مربوطه را حل کرد .

در ردیف شماره 2 بیان کرده است که اگر LED – RPS   وضعیت ( redundant powe supply)  را برای ما مشخص کند مبنی براین که چنانچه از یک power supply  به عنوان redundant  بروی device  خود استفاده کنیم . LED  مربوطه  به این پورت به صورت green  نمایش داده می شود.

 

درردیف شماره 3 LED – STAT  که وضعیت را نشان می دهد در صورتیکه green  نمایش داده شود وضعیت پورتها را به صورت helse  گزارش می دهد ودر صورتیکه در حالت amber  قراربگیرد به معنی است که وضعیت پورتها دچار مشکل است.

 

در ردیف شمارهLED – SPEED   که اگر LED  به صورت green  باشد یعنی پورتهای مورد نظر به صورت full duplex   فعالیت می کند ودر صورتیکه این LED  خاموش باشد یعنی اینکه پورتها به صورت half duplex  دارند کار می کند .

 

اما دردریف 6 درباره speed  صحبت شده است که وضعیت speed  را برای مشخص می کند .

و در نهایت درردیف شماره 6 که برروی switch  دکمه ای وجود دارد به نام mode  که استفاده ازاین کلید برروی switch  های مدل 2960 و 3750  نیز می باشد که ما می توانیم وارد تنظیمات خاصی شویم که این تنظیمات خاص  شامل password recovery  و مواردی از این قبیل می باشد.

 

درادامه مطلب دوباره به این شکل مراجعه می کنیم که آنچه در شماره 7 مشخص شده است وضعیت پورتها را نشان می دهد که status  مربوط به پورتها را ازنظرفعال بودن با غیر فعال بودن مشخص می کند .

درحالت speed  هم مشخص می کند که data  را که از روی پورت transmit  می شود را به صورت چشمک زن نمایش داده می شود که speed  مربوط به interfase  را مشخص می کند.پس مطابق با این شکل در صورتیکه پورتهای مورد نظر off  باشند یعنی  switch  مدنظربه هیچ عنوان روشن نشده است ودر صورتیکه پورتها  green  باشد یعنی switch  مورد نظر روشن است و ios  مورد نظربرروی device  load  شده است .

یا به طور خلاصه Mode  که در وضعیت speed  باشد اگرسبز باشد on  است و signal  را دریافت می کند , اگر که خاموش باشد یعنی آن interfase  10 mb/s کار می کند واگر سبز چشمک زن کار کند یعنی به صورت fast Ethernet  وبا سرعت 100 mb/s  می کند و اگربه صورت سریع و پشت سرهم چشمک بزند دریعنی به صورت gigabit  دارد کار می کند و اگر نارنجی باشد و فلش بزند یا disable  است یا shutdown  شده است یا به صورت dynamic  به دلیلی برخورد کرده است.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است utly  یعنی Mode  که cpu   و ram   را نشان می دهد مثل یک نور اگر نصف LED  های interfase  روشن باشد یعنی 50 درصد رکورد دارد و اگر بسیار زیاد روشن باشد به معنی این است که 90 درصد دارد به خوبی کار می کند.

آموزش سیسکو CCNA جلسه دوم (Storing switch configuration files)

نکته ای که اینجا باید به آن اشاره کرد این است که هم switch  و هم router  های شرکت cisco  دارای  post یا power on self test  هستند که قبل از load  نمودن  ios  برروی  device  ابتدا تجهیزات داخلی  device  چک می شوند و بعد از آن ios device   مورد نظر را load  می کند که در نهایت مامی توانیم با آن device  کار کنیم.

نصب و راه اندازی تجهیزات سیسکو – خدمات سیسکو

تهیه وتنظیم : مصطفی مهاجر

 

آموزش سیسکو CCNA جلسه اول (ساختار hierarechical )
آموزش سیسکو CCNA جلسه دوم (Storing switch configuration files)
آموزش سیسکو CCNA جلسه سوم (Switch status from LED)
آموزش سیسکو CCNA جلسه چهارم (Accessing the cisco)
آموزش سیسکو CCNA جلسه پنجم (Configuraing cisco ios software)
آموزش سیسکو CCNA جلسه ششم (Introduction to vlans)
آموزش سیسکو CCNA جلسه هفتم (Introduction to trunk)
آموزش سیسکو CCNA جلسه هشتم (DYNAMIC TRUNKING PROTOCOL)
آموزش سیسکو CCNA جلسه نهم (VTP or vlan trunk protocol)
آموزش سیسکو CCNA جلسه دهم (Cisco discovery protocol (CDP))
آموزش سیسکو CCNA جلسه یازدهم (Port security)
آموزش سیسکو CCNA جلسه دوازدهم (Spanning tree protocol (STP))
آموزش سیسکو CCNA جلسه سیزدهم (type protocols direct)
آموزش سیسکو CCNA جلسه چهاردهم (RIP-ospf -eigrp)
آموزش سیسکو CCNA قسمت پانزدهم – پایانی (ACL)

تلگرام هزارسو

دیدگاهتان را بنویسید