آموزش سیسکو CCNA جلسه ششم (Introduction to vlans)

آموزش سیسکو CCNA جلسه ششم (Introduction to vlans)

درادامه جلسه  قبلی که  درباره انواع LED  ها  و MEMORY  ها اشاره کردیم . دراین مقاله می خواهیم درباره config  های اصلی برروی تجهیرات cisco  صحبت کنیم . پس درادامه با هزارسو همراه شوید.

دراین مقاله می خواهیم درباره VLAN  ها صحبت کنیم. برروی تجهیزات شرکت cisco می توانیم اقدام به مجزا نمودن پورتها ازهمدیگر کنیم. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید  به طور کلی وقتی که یک switch  را دراختیار داریم تمامی پورتها مد نظر می توانند با یکدیگرارتباط داشته باشند .

به عنوان مثال ما یک switch  داریم که 24  تا پورت  دارد که دقیقا این 24 پورت دارای یک broadcast domain  و یک collision domain  یکسان هستند اما دریک تعریفی که می توان از broadcast domain  داشت این است که به ناحیه ای که درداخل

ان ناحیه پیامها  یا (message  )  ها transmit  می شوند واین پیامها (message )   های broadcast  به دیگر اعضا در همان ناحیه یا domain  می رسد broadcast domain  تعریف می شود .

  اما collision domain  به محدوده ای می گویند که اعمال وجود collision  در ان وجود داشته باشد.

اما زمانی که به طور کلی قصد داشته باشیم که ارتباط موجود برروی 24 پورت را به گونه ای انجام دهیم که 12 پورت switch  در یک محدوده باشد و 12 پورت دیگر در یک محدوده دیگر باشد به این ترتیب که 12 پورت اولیه موجود برروی switch  را با هم دیگر میسر کنیم و ارتباط 12 پورت دیگر را با هم میسر کنیم به این طریق که 12 پورت اول نتواند 12 به 12 پورت دوم را مشاهده کند یا به عبارتی با این کار ترافیک 12 پورت اول در یک  vlan   به عنوان مثال با شماره 10 و ترافیک 12 پورت دوم در یک vlan  با شماره 20 دیگر قرار می گیرد و این حجم ترافیک این دو vlan  ازهم مجزا می شود و روی هم هیچ تاثیری نمی گذارند .

Config    vlan  به این طریق است که برروی switch   خود دپارتمانهای مختلفی تعریف کنیم و برروی همان switch  با config  vlan  یا virtual  یا switch  های مجازی می توانیم داشته باشیم که با این کار بروری هر vlan   collision domain  و broad cast  های مجزا داشته باشیم .همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود   برروی switch  اصلی هر 3 پورت را طوری تقسیم بندی شده است که هر سه این پورت در یک vlan  قرار گرفته است و این switch  را به 8 vlan  مجزا با نامهای  management – helpdesk – finance – security  – engineering – human resource  sales – research  می باشد

نکته ای که باید به ان اشاره کرد این است که به طور کل می توان 4096 vlan  را برروی switch  های خود داشته باشیم که این vlan  ها را می توانیم به دو دسته standard  یا  extended  تقسیم بندی کنیم که از 1 – 1005   را برروی vlan  های standard  و از 1006 تا 4094 برروی vlan  های  extended  تعریف می شود که vlan 0   به صورت مخفی می باشد و vlan  4095  برای سرویس های خاص استفاده می شود که در extended vlan  ها می توانیم ازvlan 1026   تا 4094 استفاده کنیم و از 1001 تا 1006 هم به صورت رزرو شده مشاهده می کنیم .

آموزش سیسکو CCNA جلسه پنجم (Configuraing cisco ios software)

 

نصب و راه اندازی تجهیزات سیسکو – خدمات سیسکو

تهیه وتنظیم : مصطفی مهاجر

 

آموزش سیسکو CCNA جلسه اول (ساختار hierarechical )
آموزش سیسکو CCNA جلسه دوم (Storing switch configuration files)
آموزش سیسکو CCNA جلسه سوم (Switch status from LED)
آموزش سیسکو CCNA جلسه چهارم (Accessing the cisco)
آموزش سیسکو CCNA جلسه پنجم (Configuraing cisco ios software)
آموزش سیسکو CCNA جلسه ششم (Introduction to vlans)
آموزش سیسکو CCNA جلسه هفتم (Introduction to trunk)
آموزش سیسکو CCNA جلسه هشتم (DYNAMIC TRUNKING PROTOCOL)
آموزش سیسکو CCNA جلسه نهم (VTP or vlan trunk protocol)
آموزش سیسکو CCNA جلسه دهم (Cisco discovery protocol (CDP))
آموزش سیسکو CCNA جلسه یازدهم (Port security)
آموزش سیسکو CCNA جلسه دوازدهم (Spanning tree protocol (STP))
آموزش سیسکو CCNA جلسه سیزدهم (type protocols direct)
آموزش سیسکو CCNA جلسه چهاردهم (RIP-ospf -eigrp)
آموزش سیسکو CCNA قسمت پانزدهم – پایانی (ACL)

تلگرام هزارسو

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید