آموزش سیسکو CCNA جلسه هفتم (Introduction to trunk)

آموزش سیسکو CCNA جلسه هفتم (Introduction to trunk)

Introduction  to trunk

درادامه جلسه  قبلی که درباره vlan  ها  صحبت کردیم دراین مقاله قصد داریم تا درباره trunk  صحبت کنیم . پس درادامه با هزارسو همراه شوید.

آموزش سیسکو CCNA جلسه ششم (Introduction to vlans)

به طور کلی  هر interfase  می تواند در سه mode  اصلی فعالیت کند که این سه  Mode  عبارت بود از access   , trunk  , Dynamic  

زمانی که قصد داریم interfase  یک کامپیوتر مختص یک vlan   اختصاص یا  assign  کنیم  باید پورت مدنظر در Mode   access   باشد که درحالت  پیش فرض تمام interfase  های  switch  های  cisco  در Mode    dynamic   هستند و auto  هستند اما با استقاده از  Mode   trunk  مابین دو switch    ترافیک  vlan  های مختلف را  transmit  کنید به عنوان مثال در شکل بالا   قصد براین باشد که ترافیک    vlan 10   بخواهد از مرز و محدوده یک switch  فراتر رود و برروی switch  دوم در شکل بالا   برروی vlan 10  این switch  این ترافیک ارسال شود یا به طور خلاصه ترافیک vlan 10  از switch  اول    به  vlan 10  در  switch  دوم برسد مابین این دو switch  از قابلیت  trunk  استفاده کنیم وبه جای اینکه Mode  بین  این دو switch  را ازنوع access  قرار بدیم از نوع trunk  استفاده می کنیم .

اما این امکان هم می تواند وجود داشته باشد که زمانی بین دو switch  از  Mode   access  استفاده می شود که الزما ترافیک هایی ازاین interfase  می تواند عبورکند که در واقع در همان vlan  قرار بگیرند که  که interfase  بین  این  دو switch   در همان vlan  قرار بگیرند

به عنوان مثال بین این دو switch  interfase  که set  می شود که این interfase  از نوع access   set  می شود  و از نوع vlan 10  هم set  می شود که در این بین vlan 20   و vlan  30   نمی توانند از این  interfase  عبورکنند بلکه فقط و فقط ترافیک vlan 10  از این interfase  عبور می کند و زمانی که بخواهیم   ترافیک vlan  های دیگر هم عبور کند  باید به ازای هر vlan  یک interfase  ما بین این دو switch  set  کنیم که هر interfase   ترافیک هر vlan  را ازخود عبور دهد که interfase  اول  vlan 10  و interfase  دوم  vlan 20  و interfase  سوم   هم  vlan 30    را ازخود عبور دهد .

نکته ای که در این جا باید به آن اشاره کرد این است که ممکن است در یک زمانی تعداد vlan  ها افزایش پیدا کند برای این راه کار از مقوله ای به نام  trunk  استفاده می شود .

به عنوان مثال کامپیوتری که در  vlan  10  قرار گرفته ترافیک را به سمت switch  مد نظرارسال می کند و تمایل دارد که کامپیوتر مربوطه به vlan 10  در کامپیوتر بعدی  برروی switch  دوم را مشاهده کند ویا به عبارتی اطلاعاتی را ازاین switch  به  switch  دیگر اسال نماید زمانی که قراراست که این کاریا این ترافیک را ازخود عبور دهد frame  مربوطه که قرار است از interfase   trunk  عبور کند بخشی از این frame  را گزینه ای در اختیار می گیرد به نام Vlan ID  که به اختصار VID   شناخته می شود زمانی که در این frame   vid  مربوطه ذکر می شود  interfase  trunk  می داند که برای ارسال این frame  به سمت مقصد باید طبق id  این frame  انجام وظیفه کند مبنی بر اینکه در این ID  به عنوان مثال عدد 10  قرار گرفته باشد TRUNK  متوجه می شود که این FRAME برای  vlan  10 می باشد و در سمت مقصد به کامپیوتری تحویل دهد که در vlan 10  قرار گرفته باشد پس نحوه ارسالهای متفاوت frame  ها برروی  interfase  بدین شکل است که frame  های مختلف برروی vlan  های مختلف را برروی خودش transmit  کند .

اما نکته ای که اینجا مد نظر است این است که خود interfase    trunk  نمی تواند این کاررا انجام دهد بلکه  interfase  trunk  از دو method   encapsoulation   برای تحت پوشش قرار دادن frame  ها استفاده می کند که به ترتیب از method  encapsoulation  :  802.1Q    و ISL  استفاده می کند .

پروتکل  802.1Q  یک پروتکل استاندارد است و ISL  یک پروتکل مختص به CISCO  می باشد .

تفاوتی که بین  802.1Q  و ISL  می باشد این است که زمانی که پروتکل ISL  اقدام به دربر گرفتن یک frame  می کند الزاما فضایی بالغ بر 30  byte   را  روی این frame  ارسال می کند به این ترتیب که زمانی که یک frame  به switch  مورد نظر ارسال می شود به میزان 26 byte   یک headr  به اول این frame  اضافه می شود و به میزان 4 byte  هم به عنوان trielr  اضافه می شود که درداخل این frame  بخشی وجود دارد به نام vlan id  را که به ان اضافه می کند .

 

اما در پروتکل 802.1Q  در اواسط frame  همانطورکه در شکل بالا مشاهده می شود یک قسمتی وجود دارد به نام tag  که در این قسمت 4 bit  را در اختیار قرار خود قرارداده  که این یک مزیت نسبت به ISL  است اما درا ین قسمت tag  یا قسمت شامل  Ethertype 0x8100  که شامل 2bite را در بر می گیرد . و در قسمت بعدی هم priority  وجود دارد که شامل 3 bite  و CFI  که شامل 1bit  ودر بخش بعدی هم 12 bit  قرار می گیرد .

 

 

 

نصب و راه اندازی تجهیزات سیسکو – خدمات سیسکو

تهیه وتنظیم : مصطفی مهاجر

 

آموزش سیسکو CCNA جلسه اول (ساختار hierarechical )
آموزش سیسکو CCNA جلسه دوم (Storing switch configuration files)
آموزش سیسکو CCNA جلسه سوم (Switch status from LED)
آموزش سیسکو CCNA جلسه چهارم (Accessing the cisco)
آموزش سیسکو CCNA جلسه پنجم (Configuraing cisco ios software)
آموزش سیسکو CCNA جلسه ششم (Introduction to vlans)
آموزش سیسکو CCNA جلسه هفتم (Introduction to trunk)
آموزش سیسکو CCNA جلسه هشتم (DYNAMIC TRUNKING PROTOCOL)
آموزش سیسکو CCNA جلسه نهم (VTP or vlan trunk protocol)
آموزش سیسکو CCNA جلسه دهم (Cisco discovery protocol (CDP))
آموزش سیسکو CCNA جلسه یازدهم (Port security)
آموزش سیسکو CCNA جلسه دوازدهم (Spanning tree protocol (STP))
آموزش سیسکو CCNA جلسه سیزدهم (type protocols direct)
آموزش سیسکو CCNA جلسه چهاردهم (RIP-ospf -eigrp)
آموزش سیسکو CCNA قسمت پانزدهم – پایانی (ACL)

تلگرام هزارسو

 

دیدگاهتان را بنویسید