قطعه اتصال بدنه ترانک سفید البرز

قطعه اتصال بدنه ترانک سفید البرز

0 از 5

6,400 تومان

توضیحات

قطعه اتصال ترانک سفید البرز

 قطعه اتصال درب

به منظور سهولت و ظرافت در اتصال دو درب نرم به یکدیگر

 قطعه اتصال بدنه

جهت سهولت و ظرافت در اتصال دو بدنه به یکدیگر

قطعه اتصال بدنه ترانکینگ البرز،ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دوﺗﺮاﻧﮏ ﺑﮑﺎرﻣﯽ رود ، ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﺮاﻧﮑﯿﻨﮓ در اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ، ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل آن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .درزﮔﯿﺮﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻠﯽ روی ﺗﺮاﻧﮏ و دو ﻗﻄﻌﻪ دﯾﮕﺮ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮاﻧﮏ را زﯾﺒﺎ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

قطعه اتصال بدنه و درب ترانک سفید البرز

 

قطعه اتصال درب ترانکینگ البرز،ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو درب ﺑﮑﺎرﻣﯽ رود ، ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﯿﺮی درب در اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ، ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل آن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .

قطعه اتصال بدنه و درب ترانک سفید البرز

اطلاعات بیشتر

وزن 100 g
شرکت سازنده

نوع ترانکینگ

قطعه اتصال ترانک

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

جدید ترین محصولات

فروش ویژه هزارسو

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: