قطعه اتصال بدنه ترانک سفید البرز

قطعه اتصال بدنه ترانک سفید البرز

0 out of 5

5,000 تومان

فروشنده :
هزارسو

توضیحات

قطعه اتصال ترانک سفید البرز

 قطعه اتصال درب

به منظور سهولت و ظرافت در اتصال دو درب نرم به یکدیگر

 قطعه اتصال بدنه

جهت سهولت و ظرافت در اتصال دو بدنه به یکدیگر

قطعه اتصال بدنه ترانکینگ البرز،ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دوﺗﺮاﻧﮏ ﺑﮑﺎرﻣﯽ رود ، ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﺮاﻧﮑﯿﻨﮓ در اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ، ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل آن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .درزﮔﯿﺮﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻠﯽ روی ﺗﺮاﻧﮏ و دو ﻗﻄﻌﻪ دﯾﮕﺮ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮاﻧﮏ را زﯾﺒﺎ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

قطعه اتصال بدنه و درب ترانک سفید البرز

 

قطعه اتصال درب ترانکینگ البرز،ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو درب ﺑﮑﺎرﻣﯽ رود ، ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﯿﺮی درب در اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ، ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل آن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .

قطعه اتصال بدنه و درب ترانک سفید البرز

توضیحات تکمیلی

وزن 100 g
شرکت سازنده

نوع ترانکینگ

قطعه اتصال ترانک

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

شروع گفتگو با هزارسو