مودم کابلی ADSL

مودمهای کابلی ADSL  ارتباط کابلی را فراهم میکنند. مودم های ADSL از پورتهای RJ-45 پشتیبانی کرده و در مدلهای مختلف تعداد پورت متفاوتی دارند.

در واقع این مودمها با استفاده از یک پورت RJ-11 به شبکه تلفن PSTN متصل میشوند و پس از پیکربندی صحیح از طریق پورتهای RJ-45  ارتباط اینترنتی را میسر میکنند.

فیلتر