سوئیچ های غیر مدیریتی گیگ 10/100/1000

سوئیچ غیر مدیریتی گیگ مانند یک دستگاه plug and play” “ رفتار می کند که پورت های آن قابلیت انتقال شبکه بر سرعت 1000Gigabit می باشد و  نمی توان آن را پیکربندی کرد و به سادگی اجازه می دهد تا دستگاه ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

آنها تمایل دارند ارزان تر از سوئیچ های مدیریت شده باشند، زیرا آنها دارای ظرفیت پایین و انعطاف پذیری کمتر هستند. به طور کلی، آنها را در خارج از محیط های کوچکتر و کمتر فشرده شبکه استفاده نمی کنند.

فیلتر