مبدل فیبر نوری به شبکه

مبدل فیبرنوری  سیگنال های شبکه از کابل های مسی که آنرا به یک سیگنال نوری سبک تبدیل خواهد کرد و به وسیله کابل فیبر نوری آن را منتقل میکند و در انتهای کابل فیبر نوری گیرنده مبدل فیبر نوری وجود دارد که سیگنال را مجد دریافت میکند و پس از بررسی آن دوباره آن را به سیگنال مسی در کابل مسی بر میگرداند.

مبدل فیبرنوری عموما سیگنال هایی نظیر سیگنال های  تصویر ، صوت ، اینترنت، اترنت ، تلفن و داده را به سیگنال نوری مبدل ساخته که این سیگنال نوری جهت انتقال بر روی بستر فیبر نوری در فرستنده و پس از آن تبدبل سیگنال نوری به سیگنال خروجی در گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

مبدل های فیبر نوری OPF در 3 نوع مدیا کانورتور (تبدیل سیگنال اترنت به نور و بالعکس)، ویدئو کانورتور (تبدیل سیگنال تصویر به نور و بالعکس) و کانورتور تلفن (تبدیل سیگنال تلفن به نور و بالعکس) عرضه می شود که این گروه بندی براساس نوع سیگنال ارسالی رخ داده است

سیستم های ارتباطی فیبر نوری شامل 4 قسمت فرستنده ، فیبر نوری ، تقویت کننده نوری و گیرنده نوری می باشد ، در توضیح فرستنده باید بگوییم که این بخش سیگنال های نور را تولید و رمزگذاری می کند ، فیبر نوری نیز سیگنال های نور را تا فواصل دور هدایت می نماید و تقویت کننده نوری در برخی از مواقع به منظور تقویت سیگنال های نوری که در فواصل دور قرار دارند به کار می آید و در نهایت گیرنده نوری نیز سیگنال های نور را دریافت نموده و رمزگشایی می کند.

فیلتر