سوییچ های غیر مدیریتی

 سوئیچ غیرمدیریتی شبکه

سوییچ غیر مدیریتی شبکه یک دستگاه سخت افزاری شبکه است که اجازه می دهد ارتباط بین دستگاه های مختلف در یک شبکه محلی مانند شبکه خانگی یا شرکتی را تامین کنید. سوئیچ غیرمدیرتی اجازه هیچ گونه تغییر در شبکه را نمی‌دهند. سوئیچ های غیرمدیریتی دقیقاً همان طور عمل می‌کنند که توسط شرکت سازنده برنامه‌ریزی شده‌اند.

 

با ضمن تبریک سال نو

تمام سفارشات ثبت شده از تاریخ 28 اسفندماه تا 16 فروردین 98، از تاریخ 17 فروردین پردازش و ارسال خواهد شد.