برل شبکه و یا رابط کوپلر RJ45 چیست ؟

مورد استفاده ی برل شبکه اتصال دو کابل شبکه به هم برای افزایش طولی میباشد. برای افزایش طول کابل شبکه به کار می رود به این صورت که اگر کابل شبکه کوتاه دارید می توانید از برل شبکه و یا همان رابط کوپلر شبکه RJ45 استفاده کنید .

با این محصول که در سایت ایران کابل به فروش می رسد شما می توانید به جای خریدن کابل دیگر برای وصل کردن دو کابل شبکه از برل شبکه دو کامپیوتر و یا دیگر دستگاهتان را به هم متصل کنید.

فیلتر