تجهیزات آرایش کابل

ابزار آرایش کابل تجهیزاتی است که برای مرتب سازی و سازمان دهی انواع کابل های شبکه (UTP و SFTP) در مسیر کابل کشی مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر