نگه دارنده کابل

نگه دارنده کابل های شبکه در رک

مشتریان گرامی، سفارشات 95/12/26 تا 96/01/13 از روز دوشنبه 14 فروردین ماه به بعد ارسال خواهد شد.